Gebruiksvoorwaarden & Cookie beleid

Gebruiksvoorwaarden van de Syndo Health Website en ons cookie beleid.

Deze website behoort toe aan en wordt beheerd en gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van Syndo Health NV, met ondernemingsnummer 0698.831.451 en met maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel), Chaussée de Gand 1434 (hierna: “Syndo Health”, “wij” of “ons”). Onze website wordt uitgegeven en gehost door: combell.com

Door onze website en zijn toepassingen te openen, te bezoeken of zijn toepassingen of bepaalde website diensten te gebruiken, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u handelt als mandataris, tussenpersoon of werknemer, stemt u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in met het geheel van de onderstaande algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website. Voor de toegang tot bepaalde diensten kan een volledige aanvaarding van specifieke voorwaarden vereist zijn bovenop deze algemene voorwaarden.

1. Onze website diensten

1.1 Algemene informatie

 

De website van Syndo Health heeft tot doel informatie te verstrekken over de activiteiten van het bedrijf.

Syndo Health stelt alles in het werk om op zijn website zo nauwkeurig mogelijke informatie te geven, maar kan niet garanderen dat deze informatie steeds up-to-date, volledig of correct is en is niet aansprakelijk voor weglatingen, onjuistheden en ontoereikende bijwerking, zowel door eigen toedoen als door toedoen van derden-partners die informatie toeleveren. Alle informatie op de website wordt louter ter informatie gegeven en kan steeds veranderen. Bovendien zijn de gegevens op deze website niet uitputtend en worden ze verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht nadat ze online zijn gezet.

De gebruiker van de website verbindt zich ertoe om voor het bezoek aan de website recente, virusvrije uitrusting te gebruiken met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

1.2 Contactformulier

 

U kan ons steeds uw opmerkingen, suggesties of elke andere vraag sturen met een bericht via het “contactformulier” op onze website of via de volgende contactgegevens:

Syndo Health NV

Chaussée de Gand 1434

1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)

Email: info@syndo.be

De persoonsgegevens die u ons via het “contactformulier” of via één van de andere kanalen verstrekt (bv. uw naam, adres, contactgegevens, hoedanigheid of situatie), zullen onder de verantwoordelijkheid van Syndo Health verwerkt worden voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft verstrekt. Door ons uw gegevens te verstrekken, geeft u toestemming tot deze gegevensverwerking. Indien u ons gevoelige gegevens (bv. gegevens over uw gezondheidstoestand) overmaakt, kan het zijn dat wij nog eens uitdrukkelijk uw toestemming vragen alvorens wij iets met deze gegevens kunnen doen. Wij vragen u wel om ons in elk geval zo weinig mogelijk gevoelige gegevens via het contactformulier over te maken.

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, aan wie wij deze gegevens kunnen overmaken (intern aan ons personeel of extern aan bepaalde onderaannemers) of over hoe u uw privacy rechten kan uitoefenen, kan u steeds onze Privacyverklaring raadplegen via onze website of contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens of via info@syndo.be.

1.3 Webshop

 

Als patiënt kan u zelf onze diensten voor telemonitoring en self care support bestellen via onze website met of zonder voorschrift van een arts (thuis of via een tablet in het ziekenhuis). Dit gedeelte van onze website is enkel toegankelijk voor patiënten die hiervoor een code van Syndo Health of van hun arts hebben ontvangen (zie hieronder “Diensten met beperkte toegang”).

Bij het gebruik van onze webshop dient u bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het gaat met name om uw identificatiegegevens (zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoon) en ‑indien u de diensten van Syndo Health gebruikt op voorschrift van een arts- het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat ze noodzakelijk zijn voor het afsluiten en uitvoeren van uw dienstencontract met Syndo Health.

Daarnaast registreren wij ook uw IP-adres wanneer u gebruik maakt van onze webshop. Indien u de diensten van Syndo Health gebruikt op voorschrift van een arts, dan kunnen wij zo samen met de code waarmee u inlogt op onze webshop nagaan aan hoeveel patiënten uw arts onze diensten voorschrijft. Dit mag omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben (namelijk het evalueren van onze samenwerking met de artsen) en omdat uw privacy hierbij voldoende wordt beschermd.

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens via onze webshop verwerken, aan wie wij deze gegevens kunnen overmaken (intern aan ons personeel of extern aan bepaalde onderaannemers) of over hoe u uw privacy rechten kan uitoefenen, kan u steeds onze Privacyverklaring raadplegen via onze website of contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens of via info@syndo.be.

1.4 Diensten met beperkte toegang

 

Sommige delen van onze website (zoals onze webshop) zijn enkel toegankelijk indien u beschikt over een login en persoonlijk paswoord of over een ander online-identificatiemiddel zoals een code. Voor de toegang tot deze diensten kan een volledige aanvaarding van specifieke voorwaarden vereist zijn bovenop deze algemene voorwaarden.

U bent in elk geval als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw login en paswoord, uw code of ander online-identificatiemiddel en voor elke handeling die hiermee op uw account zou kunnen worden uitgevoerd. U verbindt er zich hierbij uitdrukkelijk toe (1) Syndo Health onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onrechtmatig gebruik van uw account en/of identificatiemiddel en/of elke beveiligingsinbreuk, en (2) ervoor te zorgen dat u na afloop van elk bezoek de verbinding met de website effectief verbreekt. Syndo Health is in geen geval aansprakelijk voor welk verlies of welke schade ook als gevolg van het niet-naleven van deze verplichtingen.

Op de persoonsgegevens die in het kader van de diensten met beperkte toegang al in ons bezit zijn en/of die u ons daarbij meedeelt is onze Privacyverklaring van toepassing. Voor meer informatie over hoe wij deze persoonsgegevens verwerken, aan wie wij deze gegevens kunnen overmaken (intern aan ons personeel of extern aan bepaalde onderaannemers) of over hoe u uw privacy rechten kan uitoefenen, kan u dan ook steeds onze Privacyverklaring raadplegen via onze website of contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens of via info@syndo.be.

2. Cookie policy

1.1 Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze bevatten en onthouden informatie over uw website gebruik, bv. de taalvoorkeur van de internetgebruiker zodat die bij een volgend bezoek op die site niet telkens opnieuw die informatie hoeft in te voeren.

1.2 Welke cookies gebruiken wij en waarom?

 

Enerzijds gebruikt onze website technische cookies. Voor deze cookies hebben wij een gerechtvaardigd belang om ze te gebruiken (namelijk de technisch correcte werking van onze website) en hoeven wij wettelijk gezien geen toestemming te vragen. Het gaat om de volgende cookies:

 

Naam

Bewaartermijn

Functie

Derden

language_cookie

24 u.

Zo weet onze website in welke taal de website moet worden weergegeven zonder dat u telkens eerst een taalkeuze moet maken

 

 

Anderzijds gebruikt onze website ook andere cookies. Deze andere cookies zijn enkel actief indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. U geeft deze toestemming impliciet door verder op onze website te surfen nadat u via een banner werd geïnformeerd over het bestaan van cookies. Het gaat om de volgende cookie:

 

Naam

Bewaartermijn

Functie

Derden

Google analytics

2 jaar

Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker over apparaten en marketingkanalen.

 Google

Facebook Pixel

3 maanden

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

 Facebook
 LinkedIn Pixel 2 jaar

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertentievertegenwoordiging te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

 LinkedIn

Op de persoonsgegevens die wij via cookies verkrijgen, is onze Privacyverklaring van toepassing. Voor meer informatie over hoe wij deze persoonsgegevens verwerken, aan wie wij deze gegevens kunnen overmaken (intern aan ons personeel of extern aan bepaalde onderaannemers) of over hoe u uw privacy rechten kan uitoefenen, kan u dan ook steeds onze Privacyverklaring raadplegen via onze website of contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens of via info@syndo.be.

1.3 Kan ik zelf cookies uitschakelen of verwijderen?

 

U kunt cookies zelf blokkeren of verwijderen. Hoe u dit precies moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt:

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Houd er wel rekening mee dat, wanneer u cookies uitschakelt, sommige onderdelen van onze website misschien niet meer correct worden weergegeven of u sommige applicaties niet meer zal kunnen gebruiken.

3. Intellectuele rechten

Alle gegevens en informatie die op deze website toegankelijk zijn, evenals de compilatie en indeling ervan (tekst, foto’s, afbeeldingen, icoontjes, video’s, software, database, gegevens enz.) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Syndo Health onder voorbehoud van eventuele rechten van derden. 

De namen en logo’s van Syndo Health die op de website staan, zijn beschermde merken en/of handelsnamen. Het merk Syndo Health mag alleen worden gebruikt in verband met identieke producten of diensten aan die van Syndo Health. Het merk Syndo Health of elk identiek of gelijkaardig teken mag niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die identiek of gelijkaardig zijn aan die van Syndo Health wanneer dat gebruik tot verwarring zou kunnen leiden bij consumenten of Syndo Health in diskrediet zou kunnen brengen of zijn imago zou kunnen aantasten. 

Tenzij hij daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen, mag de gebruiker in geen geval deze website volledig of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, vertalen, voorstellen, wijzigen, doorgeven, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager en met welk middel ook, of op welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syndo Health. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

4. Disclaimer

Onverminderd de overige bepalingen over aansprakelijkheid in deze gebruiksvoorwaarden is Syndo Health niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals een marktverlies of verlies van een kans, winstderving of verstoring van de planning) als gevolg van het gebruik van de website. Enige aansprakelijkheid van Syndo Health blijft bovendien beperkt tot het bedrag waarvoor Syndo Health verzekerd is.

Syndo Health is hoe dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de uitrusting van de gebruiker bij de toegang tot de website als gevolg van hetzij een gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de technische vereisten, hetzij een bug of een incompatibiliteit. Syndo Health is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van een onrechtmatige bewerking op de persoonsgegevens door derden (gegevensdiefstal, virussen, hacking of andere informaticamisdrijven).

5. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen die wij u louter ter informatie vermelden. Syndo Health heeft geen controle over die websites en de informatie erop en kan dus geen enkele garantie bieden wat betreft de kwaliteit en/of de volledigheid van die informatie op andere websites. Syndo Health wijst elke aansprakelijkheid af voor elke ongepaste, onrechtmatige of illegale content op die hyperlinks en voor alle schade die kan voortvloeien uit de raadpleging ervan.

Syndo Health kan bovendien niet garanderen dat die websites een privacybeleid toepassen conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de GDPR. Wij raden u dus aan de privacy regels van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen, want ze kunnen verschillen van onze privacyverklaring.

Wenst u zelf op uw website een hyperlink aan te maken naar de site van Syndo Health, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de webmaster via info@syndo.be. Hij zal u zo snel mogelijk informeren of uw aanvraag toegestaan is.

6. Geschillen

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen die wij u louter ter informatie vermelden. Syndo Health heeft geen controle over die websites en de informatie erop en kan dus geen enkele garantie bieden wat betreft de kwaliteit en/of de volledigheid van die informatie op andere websites. Syndo Health wijst elke aansprakelijkheid af voor elke ongepaste, onrechtmatige of illegale content op die hyperlinks en voor alle schade die kan voortvloeien uit de raadpleging ervan.

Syndo Health kan bovendien niet garanderen dat die websites een privacybeleid toepassen conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de GDPR. Wij raden u dus aan de privacy regels van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen, want ze kunnen verschillen van onze privacyverklaring.

Wenst u zelf op uw website een hyperlink aan te maken naar de site van Syndo Health, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de webmaster via info@syndo.be. Hij zal u zo snel mogelijk informeren of uw aanvraag toegestaan is.

7. Wijzigingen

Syndo Health is vrij om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan de ontwikkelingen van de diensten en/of het gebruik ervan. Daarom verzoeken wij u ze bij elk bezoek te raadplegen en kennis te nemen van de nieuwste versie. De nieuwste versie is permanent beschikbaar op de website en de toepassingen van Syndo Health.

Laatst gewijzigd: 16 juni 2019

België

Contacteer Ons

Gentse Steenweg 1434
1082 Sint-Agatha-Berchem

+32 1 05 35 16

info@syndo.be

Locaties

Syndo Wereldwijd

Volg ons

Sociale Media

We kijken er alvast naar uit om je te helpen met een gerust HART van het leven te genieten. We helpen je graag verder op een van onze digitale kanalen.